Bộ Tính Toán Fibonacci
Xu hướng tăng
Cao (b)
Thấp (a)
Tuỳ chỉnh (c)
Hồi qui
0% (b)
23.6%
38.2%
50%
61.8%
76.4%
100% (a)
138.2%
Mở rộng
261.8%
200%
161.8%
138.2%
100%
61.8%
50%
38.2%
23.6%
Xu hướng giảm
Cao (a)
Thấp (b)
Tuỳ chỉnh (c)
Hồi qui
138.2%
100% (a)
76.4%
61.8%
50%
38.2%
23.6%
0% (b)
Mở rộng
23.6%
38.2%
50%
61.8%
100%
138.2%
161.8%
200%
261.8%