Bộ Tính Toán Lợi Nhuận
Loại tiền tệ:
Cặp Tiền tệ:
Giá giao dịch mở cửa:
Chuyển động
Khối lượng Giao dịch:
Giá giao dịch đóng cửa:
Lợi nhuận (USD):